Y Pedwarawd

Cartref > Y Pedwarawd

Helen Schilsky yn sefyll mewn ardd o flaen mynyddoedd yn gafael mewn ffidl

Helen Schilsky (Fiola)

Astudiodd Helen Schilsky y fiola yn y Coleg Cerdd Brenhinol dan ofal Margaret Major a fiola Baróc gydag Andrew Manze.

Ers gadael y coleg, mae Helen wedi gweithio gyda’r Scottish National Orchestra, y BBC Philharmonic, a Scottish Opera. Ar ôl symud i Ogledd Cymru yn 2005 gyda’i gŵr a’i mab, sefydlodd ei hun fel athrawes a pherfformiwr llawrydd, ac mae wedi chwarae i gerddorfeydd ac ensembles, gan gynnwys Sinfonia Lerpwl ac Ensemble Cymru, y cymerodd ran gyda nhw, gan chwarae i Genod Droog, grŵp Rap Cymraeg, yn perfformio yn y Seremoni Gwobrwyo Rap Cymru.

Mae Helen yn chwarae i Bedwarawd Llinynnol Sounds Interesting, sydd wedi’i leoli yn Amwythig, ac yn rhedeg Pedwarawd Llinynnol Eryri sy’n darparu cerddoriaeth gefndir mewn digwyddiadau cymdeithalsol amrywiol. Mae Helen wedi chwarae i’r ŵyl gerddoriaeth yng Nghricieth, ac yn fwy diweddar i Glwb Cerddoriaeth y Trallwng gyda’i phianydd Simon Reynolds fel rhan o Giraldus Duo. Mae hi hefyd ar hyn o bryd yn Gydymaith Cerdd i Theatr Clwyd yn yr Wyddgrug.

Mae hi'n chwarae fiola Klotz c.1810.

Chris Atherton mewn gardd yn gael ei llun wedi tynnu yn gafael yn ei ffidl

Chris Atherton (Fidil)

Ganed Chris, arweinydd y pedwarawd ers ei ffurfio yn 2003, yn Widnes ond mae wedi byw yng Ngogledd Cymru ers yn dri mis ar ddeg oed. Dechreuodd ei astudiaeth o'r ffidil tua deng mlynedd ar hugain yn ôl trwy'r system ysgolion a pharhaodd ei astudiaethau ar wahanol gyrsiau. Astudiodd ym Mangor, Coleg Cerdd Frenhinol y Gogledd, Canford a Chymdeithas Gerdd Ernest Reid yn Wantage. Mae wedi astudio gydag athrawon o fri, fel Barry Haskey, Ben Holland, Penny Stirling ac Edward Davies cyn astudio ar gyfer ei ddiploma gyda Michael Gatward.

Mae wedi chwarae gyda cherddorfeydd amrywiol, gan gynnwys Cerddorfa Ieuenctid Clwyd, Cerddorfa Ieuenctid Gogledd Cymru, Cerddorfa Symffoni Wrecsam, Cambrian Philharmonic, Opus One, Cerddorfa Symffoni St. Albans, Philharmonia Gogledd Cymru, Cerddorfa Prifysgol Bangor a Cherddorfa Cymdeithas Cerddoriaeth Bangor. Mae hefyd wedi arwain y band ar gyfer sioeau amrywiol yn Venue Cymru.

O oedran cynnar bu Chris yn ymwneud â theatr gerdd gan ddechrau gyda thymor haf gydag Ivor Emmanuel, tymor haf dilynol gyda Gary Wilmot ac yn ystod ei arddegau roedd yn aelod o Weithdy Theatr Tywysog Cymru. Yn y blynyddoedd diwethaf bu’n gyfarwyddwr cerdd Colwyn Bay Operatics, Llandudno Operatics, Llandudno Musical Productions a’r Harmony Singers, lle mae ei ddyletswyddau hefyd yn cynnwys trefnu a pheirianneg y gerddoriaeth.

Mae hefyd wedi bod ar banel beirniad cystadleuaeth ‘Cerddor Ifanc y Flwyddyn Theatr Gerddorol’. Mae ei swyddi addysgu am y 18 mlynedd diwethaf wedi bod gydag AALl Conwy, Ymddiriedolaeth Mathias, Hyfforddiant Cerdd Gogledd Cymru a Choleg Dewi Sant. Mae hefyd yn dysgu'n breifat.

Mark Lansom yn sefyll mewn gardd yn gafael yn ei ffidl

Mark Lansom (Ffidil a Feiolydd)

Mae Mark Lansom yn feiolinydd profiadol ac yn chwaraewr fiola ac yn Bennaeth Llinynnau mewn ysgol fonedd amlwg yng Nghaer.

Mae Mark wedi bod yn chwarae ffidil ers yn wyth oed ac roedd ganddo dri athro, Keith Dawber, Michael Gatward a Krzysztof Smietana. Mae wedi bod yn aelod o Gerddorfa Symffoni Wrecsam ers yn ddeuddeg oed. Mae'n parhau i chwarae ac arwain drostynt.

Arweinydd cerddorfaol profiadol, wedi chwarae’r unawdau o (i ddyfynnu rhai) Scheherezade, Capriccio Espagnol, Vaughan Williams “Job” ac wyth allan o naw symffoni Mahler. Ym mis Mai 2015 arweiniodd Gerddorfa Symffoni Wrecsam mewn perfformiad o ail symffoni Mahler yn Bridgewater Hall, Manceinion.

Mae gweithio’n aml fel arweinydd ac arweinydd cerddorfeydd.

Mae hefyd yn ysgrifennu trefniannau cerddorol, ac mae llawer o'r gerddoriaeth y mae'r pedwarawd yn ei chwarae wedi'i baratoi ganddo. Mae ei drefniannau wedi gwerthu’n dda ac yn cael eu chwarae gan bedwarawdau ar draws y byd.

Dyn yn gafael ffidil tu allan

Alfred Baker (Ffidil)

Ganed Alfred Barker yn Johannesburg a dechreuodd wersi ffidil yn wyth oed, gan astudio yn y Windhoek Conservatoire tra'n byw yn Namibia. Ym 1993, aeth i Ysgol Purcell yn Llundain, gan gael ei addysgu gan Carol Slater ac yna astudio yn y Royal Northern College of Music gyda Yossi Zivoni.

Roedd hefyd yn aelod ac yn ddiweddarach yn arweinydd Cerddorfa Ieuenctid City of Sheffield. Bu ar nifer o deithiau hefo’r gerddorfa. Cafodd y gerddorfa eu recordio gan Classic FM.

Rhwng 2006 a 2011, ef oedd arweinydd y King Edward Music Society Orchestra yn Macclesfield, a bu hefyd yn perfformio fel unawdydd. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd hefyd yn gweithio i Wasanaeth Celfyddydau Perfformio Salford (MAPAS) fel athro offerynnol ac arweinydd. Mae wedi perfformio fel unawdydd, cerddor siambr ac mewn cerddorfeydd mewn llawer o leoliadau ledled y DU, Ewrop, yn ogystal â De Affrica.

Erys addysg gerddorol yn rhan bwysig o’i waith ac mae’n addysgu’n breifat i Ganolfan Gerdd William Mathias ac fel rhan o wasanaethau Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych a Wrecsam, lle mae hefyd yn arwain ensemble llinynnol ieuenctid.

Mae hefyd wedi bod yn diwtor ar brosiectau cerddorfaol blynyddol Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru gyda’r NEW Sinfonia yn y blynyddoedd diwethaf.

Dyn yn sefyll yn chware fidil

Billy Thompson (Ffidil)

Mae Billy yn un o feiolinwyr byrfyfyr mwyaf blaenllaw’r DU. Ar ôl cyrraedd rownd derfynol Cerddor Jazz Ifanc y Flwyddyn y teledu ym 1996 a 1998, aeth Billy ymlaen i recordio pum albwm stiwdio gyda Barbara Thompson's Paraphernalia y bu'n perfformio gyda nhw ledled Ewrop a Japan gan gynnwys cyfnodau preswyl yng nghlwb Ronnie Scott yn Llundain.

Tra yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, astudiodd pedwarawd llinynnol Billy gyda The Brodsky String Quartet. Ar ôl graddio yn 1995, astudiodd Billy yn breifat wedyn gydag athro ffidil Coleg Cerdd Llundain, Dona Lee Croft er mwyn datblygu ei dechneg.

Mae'r hyfforddiant hwn wedi arwain at Billy yn recordio ac yn chwarae'n broffesiynol mewn llawer o wahanol arddulliau o'r Clasurol i Jazz, Jazz Sipsiwn, Gwerin, Roc a'r rhan fwyaf o arddulliau rhyngddynt. Mae hefyd wedi cyfrannu mewn ymddangosiadau niferus fel cerddor sesiwn i artistiaid eraill.

Bellach wedi ymgartrefu yn Y Bala, mae Billy yn rhedeg ei stiwdio recordio ei hun, yn recordio ac yn perfformio ei brosiectau ei hun a phrosiectau eraill. Mae'n mwynhau yn fawr wrth ddod â'i sgiliau clasurol, cerddoroldeb a phroffesiynoldeb i'r achlysuron y mae'n chwarae gyda Phedwarawd Llinynnol Eryri.

Gwefan chwarae - billythompson.co.uk
Gwefan recordio - thompsoundmusic.co.uk

Dynas yn sefyll yn gafael Fiola

Rhiannon Collins (Feiolydd)

Cymreig yn ei blwyddyn gyntaf o astudiaethau ôl-raddedig gyda Lucy Nolan yn y Royal Northern College of Music, lle cwblhaodd hefyd ei gradd Baglor (BMus). Yn ystod ei chyfnod yno mae wedi chwarae rhan Prif Fiola yng Ngherddorfa Llinynnol RNCM ac wedi cymryd rhan mewn dosbarthiadau meistr gyda thiwtoriaid fel Thomas Riebl, Robin Ireland, Lise Berthaud, Simone van der Guiessen a Timothy Ridout.

Rhiannon yw cyn Brif Fiola Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru. Mae Rhiannon wedi cymryd rhan mewn prosiectau ochr yn ochr â’r Halle, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Camerata Manceinion a Cherddorfa Siambr Ewrop. Y tu allan i’w hastudiaethau, mae Rhiannon wedi perfformio gydag amrywiaeth o gerddorfeydd ledled y wlad mewn llawer o leoliadau nodedig gan gynnwys Bridgewater Hall, Symphony Hall, St David’s Hall a Royal Albert Hall. Mae Rhiannon yn chwarae’n rheolaidd mewn priodasau a digwyddiadau gydag amrywiaeth o bedwarawdau llinynnol, yn ogystal â chwarae’n gerddorfaol gyda NEW Sinfonia ymhlith ensembles eraill.

Bu Rhiannon hefyd yn ddigon ffodus i berfformio Trauermusik Hindemith ar gyfer fiola unigol a cherddorfa linynnol gyda Cherddorfa Symffoni Wrecsam ym mis Tachwedd 2018. Magwyd Rhiannon yng nghefn gwlad Gogledd Cymru ac roedd yn aelod o Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru o 2015-2022, lle roedd yn derbynnydd gwobr Gwynne Edwards.

Ruth Bingham yn gafael yn ei Cello

Ruth Bingham (Soddgrwth)

Dechreuodd Ruth Bingham ddysgu'r soddgrwth yn wyth oed ac erbyn iddi fod yn dair ar ddeg oed roedd yn gwybod ei bod am fod yn soddgrythores proffesiynol.

Yn ei harddegau hi oedd Prif Soddgrwth Cerddorfa Clwyd, Gogledd Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru ac yn ddwy ar bymtheg oed aeth ymlaen i astudio yn yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain. Yn ystod ei chyfnod yn yr Academi, bu Ruth yn ddigon ffodus i gael ei hyfforddi gan y Pedwarawd Amadeus byd-enwog, gan feithrin cariad gydol oes at chwarae cerddoriaeth siambr.

Ers gadael yr Academi, mae Ruth wedi chwarae gyda llawer o gerddorfeydd fel y Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, BBC Philharmonic Orchestra, Welsh Chamber Orchestra a English National Ballet. Mae Ruth hefyd yn parhau i berfformio fel unawdydd a cherddor siambr ar draws Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr.

Yn ogystal â pherfformio, mae Ruth hefyd yn dysgu soddgrwth yng Ngogledd Cymru, Swydd Gaer a Swydd Amwythig lle mae'n dysgu dechreuwyr hyd at fyfyrwyr lefel Diploma.

Dynas yn sefyll mewn gardd yn gafael Soddgrwth

Marie Smith (Soddgrwth)

Mae Marie wedi bod yn soddgrythores ers yn wyth oed a chafodd y fraint o fwynhau creu cerddoriaeth mewn amrywiol ensemblau a cherddorfeydd byth ers hynny.

Bu Marie yn arwain adran soddgrwth Cerddorfa Gyngerdd Southampton ers rhai blynyddoedd ac mae wedi chwarae ar gyfer priodasau ac achlysuron arbennig eraill fel Tywysog a Thywysoges Cymru.

Mae gan Marie ddwy radd mewn cerddoriaeth, un o Brifysgol Bangor a’r llall o’r Brifysgol Agored ac mae wedi cyfeilio i’r cantorion gwerin Kate Doubleday a Lucy Kitchen ar daith ac wedi ymddangos ar eu recordiadau diweddaraf.

NODYN : soddgrythores Geiriadur Yr Academi. Gerallt